Terveyspalveluiden ehdot

Potilaille tuotettavia yksityisiä terveyspalveluita koskevat ehdot

Soveltamisala: Näitä ehtoja sovelletaan yksityisen lääkärikeskuksen ja/tai lääkärikeskuksen toimipis-teissä toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien ("lääkärikeskus" ja "ammatinharjoittaja" ovat jäljem-pänä kumpikin erikseen "palvelun tarjoaja") tuottaessa potilaille yksityisiä terveyspalveluita.

Sopimusosapuolet ja vastuu palvelusta: Lääkärikeskuksessa toimii vakiintuneen tavan mukaan sekä lääkärikeskuksen työntekijöitä että itsenäisiä ammatinharjoittajia. Lääkärikeskus tarjoaa itsenäisesti palveluita kuten tutkimuksia, minkä lisäksi lääkärikeskus huolehtii muun muassa ajanvarauksesta ja laskutuksesta ammatinharjoittajan lukuun. Ammatinharjoittaja ei ole työsuhteessa lääkärikeskukseen. Mitä näissä ehdoissa on todettu ammatinharjoittajista, koskee myös muita elinkeinonharjoittajia. Am-matinharjoittaja ja lääkärikeskus toimivat itsenäisesti ja erillisinä sopijaosapuolina potilaaseen nähden. Ammatinharjoittaja ja lääkärikeskus vastaavat kumpikin itsenäisesti omasta toiminnastaan suoraan poti-laalle. Kumpikin huolehtii omalta osaltaan potilasvahinkolain mukaisesta potilasvakuutuksesta.

Sopimuksen syntyminen ja sisältö: Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus potilaan kanssa syntyy, kun potilas ja palvelun tarjoaja sopivat terveyspalvelua koskevasta ajanvarauksesta.

Peruutus ja viivästys: Palvelun tarjoajalla on oikeus veloittaa potilaalta varattu aika ja palvelu, mikäli sitä ei ole peruutettu ennen sovittua ajankohtaa. Jos potilas saapuu myöhässä, palvelun tarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suo-rittaa sovitussa aikataulussa. Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan potilaan vastaan sovittuna aikana. Terve-yspalvelun luonteesta johtuen sovittua aikaa ei voida kuitenkaan taata.

Hinnat: Ammatinharjoittajan ja lääkärikeskuksen palveluiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Ammatinharjoittaja ja lääkärikeskus päättävät itsenäisesti omat hintansa. Hoidosta, tutkimuksesta ja muusta palvelusta veloitetun maksun lisäksi voidaan veloittaa toimistomaksu. Terve-yspalvelun luonteen vuoksi kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä ei voida etukäteen määritellä. Hinnastot pidetään nähtävissä kuluttajaviranomaisten edellyttämällä tavalla.

Maksuehto: Ellei erikseen muuta sovita, potilas maksaa palvelun käteisellä tai lääkärikeskuksen hy-väksymillä maksukorteilla käynnin yhteydessä lääkärikeskuksessa noudatettavan käytännön mukaan. Lääkärikeskus laskuttaa palkkion sekä omasta puolestaan että ammatinharjoittajan lukuun välittäen ammatinharjoittajan osuuden edelleen ammatinharjoittajalle. Palvelun tarjoaja on oikeutettu perimään ennakkomaksua. Potilaan tulee ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista terveyspalvelua, jos hän on maksukyvytön tai ei voi muusta syystä maksaa palvelua edellä kerrotulla tavalla. Palvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että poti-las jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä. Maksun viivästyessä potilas on velvollinen maksamaan vii-västyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Maksujärjestelyn selvittäminen: Mikäli kyseessä on työterveyshuoltoon kuuluva palvelu tai potilas ei muulla perusteella maksa itse palvelua, hänen on selvitettävä ja varmistettava maksujärjestely ajanvara-uksen yhteydessä sujuvan palvelun varmistamiseksi. Jos potilaan ilmoittama taho ei ole velvollinen maksamaan palvelua, vastaa potilas itse maksusta.

Ylivoimainen este: Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisis-ta, jotka aiheutuvat palveluntarjoajasta riippumattomista syistä.

Palvelun laatu ja vahingonkorvaus: Potilasvahinkojen osalta sovelletaan potilasvahinkolakia. Muilta osin palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu välittömiin vahinkoihin ja palvelusta maksettuun hintaan. Välil-lisiä vahinkoja ei korvata. Hoidon tiettyä lopputulosta ei voida taata.

Palvelua koskevien palautteiden ja vaatimusten käsittely: Potilasasiamies antaa lisätietoja potilaan käytössä olevista oikeussuojakeinoista. Palvelua koskevat erimielisyydet tulee selvittää ensi kädessä suoraan potilaan ja palvelun antaneen lääkärin tai muun henkilön välillä. Jos asia ei tässä keskustelussa selviä, vaatimus voidaan toimittaa myös lääkärikeskuksen ilmoittamalle käsittelijälle. Mikäli vaatimus kohdistuu vain ammatinharjoittajaan, käsittelijä välittää vaatimuksen suoraan ammatinharjoittajalle. Mikäli potilas saattaa asian vireille valvoville viranomaisille tai muille tahoille, ammatinharjoittaja vas-taa näille taholle suoraan. Mikäli vaatimukset kohdistuvat sekä ammatinharjoittajaan että lääkärikes-kukseen, on niillä mahdollisuus sopia yhdessä menettelytavoista.

Potilasasiakirjat ja vaitiolovelvollisuus: Potilasasiakirjojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevia lakeja ja muita säädöksiä.